Оглас

Јавен оглас бр. 01/2021 За прием на 6 (шест) извршители на неопределено време PDF

Јавен оглас бр. 02/2021 За прием на 10 (десет) извршители на неопределено време PDF

Завршна сметка 2020

Извештај за стопанското работење ЈКП Водовод Битола 2020 PDF

Биланс на состојба и биланс на успех 2020 PDF

Одлика и мислење – Надзорен одбор 2020 PDF

Одлука и мислење – Управен одбор 2020 PDF

Ревизорски извештаи 2020

Ревизорски посебни финансиски извештаи 2020 PDF

Ревизорски консолидирани извештаи 2020 PDF

Започнува редовно читање на водомерите!

ЈКП Водовод Битола ги известува граѓаните, поради намалувањето на мерките и забраните како последица од COVID 19, започнува со редовно читање на водомерите. Со таа цел апелира до сите корисници на водоводни услуги да ги припремат и да овозможат пристап на инкасаторската служба до водомерите.

Согласно на препораките на Владата на Република Северна Македонија, користете ја можноста за електронска наплата  и пријавување на состојба на порталот на ЈКП Водовод. Линк…

StopKorona!

StopKorona! e мобилна апликација изработена според најдобрите светски практики во справување со Корона вирусот, наменета за откривање близок контакт со потенцијално заразени лица преку постапка за детекција на блискост на мобилни уреди/апликации преку Bluetooth технологија.

Целта е мобилната апликација да даде брз одговор на здравствените органи со кои лица бил заразениот во близина во изминатите 14 дена. www.koronavirus.gov.mk

С О О П Ш Т Е Н И Е!

ЈКП Водовод Битола апелира  до сите корисници да ги припремат своите шахти  за  да бидат достапни на  инкасантската служба  да може слободно да ја евидентира состојбата за потрошената вода за пиење.

ЈКП Водовод Битола  започнува со редовно читање на состојбите на водомерите за потрошена вода  во пролетниот период, со воведувањето на новиот електронски  начин.