Оглас

Јавен оглас бр. 01/2021 За прием на 6 (шест) извршители на неопределено време PDF

Јавен оглас бр. 02/2021 За прием на 10 (десет) извршители на неопределено време PDF

Завршна сметка 2020

Извештај за стопанското работење ЈКП Водовод Битола 2020 PDF

Биланс на состојба и биланс на успех 2020 PDF

Одлика и мислење – Надзорен одбор 2020 PDF

Одлука и мислење – Управен одбор 2020 PDF

Ревизорски извештаи 2020

Ревизорски посебни финансиски извештаи 2020 PDF

Ревизорски консолидирани извештаи 2020 PDF

ЈКП Водовод План

План 2022 ЈКП Водовод Битола PDF

Одлука-План 2022 ЈКП Водовод Битола PDF

План 2021 ЈКП Водовод Битола PDF

Одлука-План 2021 ЈКП Водовод Битола PDF

План 2020 ЈКП Водовод Битола PDF

Одлука-План 2020 ЈКП Водовод Битола PDF

План 2019 ЈКП Водовод Битола PDF

Одлука-План 2019 ЈКП Водовод Битола PDF

План 2018 ЈКП Водовод Битола PDF

Одлука-План 2018 ЈКП Водовод Битола PDF

Оперативен извештај 2019 ЈКП Водовод Битола PDF

Започнува редовно читање на водомерите!

ЈКП Водовод Битола ги известува граѓаните, поради намалувањето на мерките и забраните како последица од COVID 19, започнува со редовно читање на водомерите. Со таа цел апелира до сите корисници на водоводни услуги да ги припремат и да овозможат пристап на инкасаторската служба до водомерите.

Согласно на препораките на Владата на Република Северна Македонија, користете ја можноста за електронска наплата  и пријавување на состојба на порталот на ЈКП Водовод. Линк…

StopKorona!

StopKorona! e мобилна апликација изработена според најдобрите светски практики во справување со Корона вирусот, наменета за откривање близок контакт со потенцијално заразени лица преку постапка за детекција на блискост на мобилни уреди/апликации преку Bluetooth технологија.

Целта е мобилната апликација да даде брз одговор на здравствените органи со кои лица бил заразениот во близина во изминатите 14 дена. www.koronavirus.gov.mk