Оглас

Јавен оглас бр. 01/2021 За прием на 6 (шест) извршители на неопределено време PDF

Јавен оглас бр. 02/2021 За прием на 10 (десет) извршители на неопределено време PDF

Завршна сметка 2020

Извештај за стопанското работење ЈКП Водовод Битола 2020 PDF

Биланс на состојба и биланс на успех 2020 PDF

Одлика и мислење – Надзорен одбор 2020 PDF

Одлука и мислење – Управен одбор 2020 PDF

Ревизорски извештаи 2020

Ревизорски посебни финансиски извештаи 2020 PDF

Ревизорски консолидирани извештаи 2020 PDF

ЈКП Водовод План

План 2022 ЈКП Водовод Битола PDF

Одлука-План 2022 ЈКП Водовод Битола PDF

План 2021 ЈКП Водовод Битола PDF

Одлука-План 2021 ЈКП Водовод Битола PDF

План 2020 ЈКП Водовод Битола PDF

Одлука-План 2020 ЈКП Водовод Битола PDF

План 2019 ЈКП Водовод Битола PDF

Одлука-План 2019 ЈКП Водовод Битола PDF

План 2018 ЈКП Водовод Битола PDF

Одлука-План 2018 ЈКП Водовод Битола PDF

Оперативен извештај 2019 ЈКП Водовод Битола PDF