Завршна сметка 2022

Биланс на состојба и биланс на успех – 2022 PDF

Одлика Управен одбор и мислење – Надзорен одбор 2022 PDF

Извештај за стопанското работење – ЈКП Водовод Битола 2022 PDF

Ревизорски извештај – ЈКП Водовод Битола 2022 PDF

Завршна сметка 2021

Биланс на состојба и биланс на успех – 2021 PDF

Одлика Управен одбор и мислење – Надзорен одбор 2021 PDF

Извештај за стопанското работење – ЈКП Водовод Битола 2021 PDF

Ревизорски извештај – ЈКП Водовод Битола 2021 PDF