Цена на водата

Јавното Комунално Претпријатие Водовод – Битола се финансира исклучиво од продажба на вода и извршени услуги.

Важечките цени за услугите се:

Цена на вода

ДомаќинстваСтопанство
30,08 ден/м3 + 5% ддв 50,45 ден/м3 + 5% ддв

Читањето на состојбата на водомерите на индивидуалните корисници се врши на секои шест месеци за корисниците кои редовно ги плаќаат своите сметки, а за останатите по потреба и секој месец. За правните субјекти читањето на водомерите се врши секој месец, а по потреба и почесто. Сметката Ви ја доставува вашиот инкасатор секој месец врз основа на просечно потрошена вода. Порамнувањето на сметките за потрошена вода се врши во месецот кога се отчитува водомерот.

Сметките можат да се платат во сите експозитури на Македонски Пошти, на шалтерите на ЈКП. Водовод, на Вашиот инкасатор и во банка.