Сектор за тех.работи

  • Нов приклучок за вода – 7.226,00 денари
  • Промена на приклучок за вода – 3.600,00 денари

( За овие две позиции се надградува и цената за ископ и враќање во првобитна состојба, која ја извршува друг економски оператор. Материјалот потребен за изведба на наведените услуги го набавува сопственикот.)

  • Двоење на приклучок за вода – 1.220,00 денари

( Материјалот потребен за оваа услуга го набавува сопственикот.)

  • Мерење на притисок и количина на вода во хидрантската надворешна мрежа – 2.124,00 денари