Контакти

Адреса ул. Климент Охридски ББ 7000 Битола
Дирекција 047 227-448
Дежурен 047 238-200; 234-791

Бесплатен телефон за 
соопштување на 
состојба на водомер

Физички лица
Правни лица

072 917-101 и 072 917 -102
072 917-100 
Директор
Горан Козаров
Биографија PDFdirektor@vodovodbt.mk


АОПaopbt@vodovodbt.mk
Филтерницаfilternica@vodovodbt.mk
Лабораторија – Филтерницаlaboratorija@vodovodbt.mk
Правна Служба – Јавни набавкиjavninabavki@vodovodbt.mk
Служба за комерцијаkomercija@vodovodbt.mk
Проектирање и ГИСproekti@vodovodbt.mk
Припремаpriprema@vodovodbt.mk
Правна Службаpravna@vodovodbt.mk
Инкасо-наплатна службаsmetki@vodovodbt.mk
Сметководствоsmetkovodstvo@vodovodbt.mk
Водомерна Службаvodomerna@vodovodbt.mk
Возен Паркvozenpark@vodovodbt.mk
Дефектиdefekti@vodovodbt.mk

* Службено лице кое посредува со информациите од јавен карактер во Водовод е: Теодора Михајловска

е-маил: pravna@vodovodbt.mk

Годишен извештај – слободен пристап до информации од јавен карактер PDF