За нас

ДИРЕКЦИЈА ЈКП “Водовод”
Наплата, пријавување на состојба, рекламации

АДРЕСА: Климент Охридски бб , 7000 Битола
Телефон: 047 227 448
Факс: 047 225 140

Директор, e-mail: direktor@vodovodbt.mk

Сметководство, e-mail: smetkovodstvo@vodovodbt.mk

Инкасо-наплатна служба, e-mail: smetki@vodovodbt.mk

Правна служба, e-mail: pravna@vodovodbt.mk

РАБОТНО ВРЕМЕ: Од понеделник до петок 7:30 – 15:30


СТОПАНСКИ ДВОР ЈКП “Водовод”
Пријава на дефект,дежурна служба, Одржување на примарна секундарна и терцијална мрежа

АДРЕСА: 16-та бб , 7000 Битола
Телефон: 047 238 200, 047 234 791
Дежурен мобилен телефон: 072 232 119

Воодомерна, e-mail: vodomerna@vodovodbt.mk
Пријава на дефект, e-mail: defekti@vodovodbt.mk

РАБОТНО ВРЕМЕ
Од понеделник до петок од 07:00 до 15:00

Дежурна служба
Секој ден од 00:00 до 24:00


ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ ЗА СООПШТУВАЊЕ НА СОСТОЈБА НА ВОДОМЕР
Мобилен 1 072 917-101

Мобилен 2 072 917-102