Извештај за стопанското работење 2023 година

Годишен извештај за стопанското работење 2023 PDF

Мислење Надзорен одбор – Годишен извештај 2023 PDF

Одлука УО завршна сметка – Годишен извештај 2023 PDF