Статутарни услови

Претпријатието е основано од Советот на Општина Битола како Јавно Комунално Претпријатие и со него управува: Управен Одбор составен од 9 членови именувани од Советот на Општина Битола, а контролата на материјално-финансиското работење се спроведува од страна на Надзорниот одбор кој има 5 членови со мандат од 4 години кои ги именува Советот на Општина Битола. Директорот на Претпријатието го именува Градоначалникот на Општина Битола.

 Мандатот на Управниот одбор и Директорот изнесува 4 години. ( www.bitola.gov.mk).

Управен одбор ЈКП Водовод Битола

Надзорен – одбор за контрола ЈКП Водовод Битола