Основна дејност

ЈКП “ВОДОВОД”- БИТОЛА е јавно комунално претпријатие чија основна дејност е зафаќање на сурова вода, третман на истата и дистрибуција до крајните потрошувачи.

Дејностите при дистрибуција на вода се:

  • контрола на функционирањето на водоводната дистрибутивна мрежа
  • планско превентивно одржување
  • интервентно одржување на мрежата и приклучоците
  • одржување на квалитетот на водата во мрежата
  • изработка на нови приклучоци на водоводната мрежа
  • изработка на нови делници во водоводната мрежа како и реконструкција на постојните
  • контрола на исправноста на мерните инструменти на потрошувачката на вода – водомери