Управен одбор

Управниот одбор е орган на управување на Претпријатието кој го именува односно разрешува Советот на општина Битола, од редот на афирмирани и познати стручњаци од областа на водоснабдувањето. 
            Бројот и составот на членовите на Управниот одбор го утврдува Советот на Општина Битола со Решение за именување. Мандатот на членовите на Управниот одбор трае 4 години.
            Управниот одбор има Претседател кој се избира од редот на членовите а исто така и Заменик Претседател кој се избира исто од редот на членовите.
            Претседателот на Управниот одбор ги свикува седниците, се грижи за извршување на актите  на Управниот одбор  и врши и други работи утврдени со Деловникот за работа на Управниот одбор.

Членови на Управниот одбор се:

1.Пеце Стојковски-Претседател

   Магистер по јавна администрација (ФИКТ-Битола)

2.Филип Радивчев –заменик претседател

  Дипомиран менаџер по осигурување

3.Виктор Чурлиновски

Технички факултет-Битола-Индустриски менаџмент

4.Ице Велјановски

Економски факултет-Дипомиран економски менаџер

5.Наталија Илиевска

Земјоделски факултет

6.Снежана Трајковска

Природно математички факултет-дипломиран  биолог

7.Елена Дамчевска

Магистер по биотехнички науки од областа за квалитет и безбедност на млеко и млечни производи

8.Дарко Спировски

Технички факултет –Патен Сообраќај и транспорт –Дипломиран Сообраќаен инженер

9.Слободан Симоновски

Правен факултет Кичево-Магистер по правни науки