Надзорен одбор

Надзорниот одбор е задолжен за контрола на материјално-финансиското работење на Претпријатието. Членовите на Надзорниот одбор ги именува односно разрешува Советот на Општина Битола со Решение за именување.

За член на Надзорниот одбор се именува лице со високо образование кое поседува знаење и искуство особено од дејноста на финансиското и сметководственото работење.

Надзорниот одбор има Претседател кој се избира од редот на членовите.

Мандатот на членовите на Надзорниот одбор трае 4 години и истите може да присуствуваат на седница на Управниот одбор.

Надзорниот одбор задолжително се состанува најмалку 4 пати годишно.

Членови на Надзорен Одбор на ЈКП “Водоод “-Битола се:

1.Димитар Аневски

Др. Економски науки-Економски факултет

2.Јулија Дамчевска

Дипломиран економист

3.Дејан Јовановски

Дипломиран економист

4.Александар Споа

МВА Специјалист по стратегиски менаџмент

5.Александар Јовановски