Обрасци за барања

 За добивање на статус корисник на услугите на ЈКП Водовод Битола потребно е на поднесено барање за дозволи и одобренија и соодветно добивање на истите да се потпише и Договор за должничко доверителен однос