Обрасци за барања

 За добивање на статус корисник на услугите на ЈКП Водовод Битола потребно е на поднесено барање за дозволи и одобренија и соодветно добивање на истите да се потпише и Договор за должничко доверителен однос

Барање за приклучок за вода – двоење, промена и нов приклучок

Потребни документи за физички лица

 1. Формулар за пополнување PDF
 2. Имотен лист – не постар од 6 месеци
 3. Копија од лична карта
 4. Картица со платени сметки
 5. За нов приклучок – одобрение за градба

Потребни документи за правни лица

 • Формулар за пополнување PDF
 • Тековна состојба од Централен Регистар – не постар од 6 месеци
 • Имотен лист – не постар од 6 месеци
 • Копија од лична карта
 • Картица со платени сметки
 • Плаќање на жиро сметка: 500000000017778
 • Депонент: Стопанска Банка АД Битола
 • Даночен број: МК 4002989116352

Барање за промена на корисник

Потребни документи за физички лица

 1. Формулар за пополнување PDF
 2. Имотен лист – не постар од 6 месеци
 3. Копија од лична карта
 4. Состојба од водомер
 5. Картица со платени сметки за вода

Потребни документи за правни лица

 • Формулар за пополнување PDF
 • Имотен лист – не постар од 6 месеци
 • Копија од лична карта
 • Состојба од водомер
 • Картица со платени сметки за вода
 • Тековна состојба од Централен Регистар – не постар од 6 месеци