Анализа ЈКП Водовод Битола 1-6 2023

Одлука Управен одбор 1-6 2023 PDF

Мислење Надзорен одбор 1-6 2023 PDF

Анализа ЈКП Водовод Битола 1-6 2023 PDF

Одлука ОУ и извештај од Директорот 1-6 2023 PDF